Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế trong khủng hoảng Ukraine

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế trong khủng hoảng Ukraine

Việt Nam đề nghị các bên liên quan tăng đối thoại và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.